Een Huurovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van twaalf (12) maanden.  Na afloop van deze initiële duur wordt de Huurovereenkomst automatisch verlengd en omgezet in een overeenkomst van onbepaald duur, tenzij een partij de Huurovereenkomst schriftelijk (dit kan ook elektronisch) opzegt, uiterlijk één (1) maand voor het einde van de initiële duur. Eens de Huurovereenkomst is omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, kan deze op elk moment worden beëindigd met een schriftelijke opzeggingstermijn van twee (2) maanden.

  ALGEMENE VOORWAARDEN - BIBO
 1. DEFINITIES

  1.1 In deze Algemene Voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en waarmee Sip-Well NV (“Sip-Well”) een Overeenkomst aangaat of waarmee Sip-Well in onderhandeling is over een Overeenkomst, alsmede de met de Afnemer gelieerde ondernemingen. De definitie van de Afnemer omvat mede Consumenten.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Sip-Well.

Sip-Well: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sip-Well N.V.., met maatschappelijke zetel te Technologielaan 3, Londerzeel, 1840 Belgium, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 450274592, evenals haar rechtsopvolgers, al dan niet handelend onder de handelsnaam ‘BIBO’.

Geleverde: de door Sip-Well verkochte, verhuurde, dan wel anderszins ter beschikking gestelde Producten en/of Machines die worden geleverd op basis van een Overeenkomst.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

Huurovereenkomst: de Overeenkomst met betrekking tot de huur van één of meer Machines en aanverwante Producten.

Intellectuele Eigendom: alle auteursrechten, modellen, documentatie, afbeeldingen, tekeningen en overige rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten van Sip-Well.

Machine(s): de drinkwatersystemen die door Sip-Well worden aangeboden onder de naam ‘BIBO’.

Overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe ook genaamd, en in welke vorm dan ook, tussen de Afnemer en Sip-Well met betrekking tot de Machines en de Producten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Sip-Well op afstand georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Product(en): de goederen die al dan niet ten behoeve van een Machine worden geleverd zoals (water)flessen, filters, schoonmaak artikelen, accessoires en onderdelen.

Webshop: de webshop van Sip-Well waar Consumenten en Afnemers Machines en Producten kunnen kopen en/of huren.

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

  2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sip-Well en op elke Overeenkomst  tussen Sip-Well en de Afnemer.

2.2 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Afnemer of derden zijn niet van toepassing en worden door Sip-Well uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders Indien uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen is dat de algemene voorwaarden van de  Afnemer van toepassing zijn en deze niet afdoende dekkend zijn, gelden de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van Sip-Well.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Sip-Well. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kan  de Afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige

2.4 Op basis van Europese en Belgische (consumenten)wetgeving geldt in bepaalde gevallen voor Consumenten een andersluidende bepaling ten opzichte van de Afnemer die handelt in de uitoefening van beroep  of bedrijf. Waar in de Algemene Voorwaarden enkel verwezen wordt naar de Consument, geldt die bepaling enkel en alleen voor Consumenten.

 

 1. AANBOD EN OVEREENKOMST

  3.1 Ieder aanbod van Sip-Well is vrijblijvend en geldt zo lang als dit wordt getoond op de betreffende pagina van de Webshop, voor zover van het voorgaande  niet mondeling of schriftelijk tussen partijen is

3.2 Een Overeenkomst tussen Sip-Well en de Afnemer komt tot stand op het ogenblik dat het aanbod van Sip-Well wordt aanvaard door de Afnemer

3.3 Alle door Sip-Well gedane opgaven van getallen, gewichten, hoeveelheden, kleuren, uitvoeringen, maten en/of andere aanduidingen van Producten en Machines zijn met zorg gedaan. Sip-Well kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters en/of modellen van Producten en Machines zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en Machines. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sip-Well niet. De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen.

3.4 Een aanbod is gebaseerd op de eventuele door de Afnemer verstrekte gegevens. De Afnemer staat er voor in dat de informatie die aan Sip-Well (daaronder mede begrepen haar hulppersonen zoals vervoerders) wordt verstrekt correct, actueel en volledig is. Eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en eventuele andere gevolgen van onjuiste, niet-actuele of onvolledige informatie komen volledig voor rekening van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart Sip-Well te dien zake

3.5 Sip-Well kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Sip-Well op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te

 1. HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND CONSUMENTEN

  4.1 Bij aankoop en/of de verhuur van een Machine of Product heeft de Consument gedurende een Bedenktijd van veertien (14) dagen de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen en kosteloos te

4.2 De Bedenktijd gaat in;

(I) bij verkoop: de dag na ontvangst van de Machine of het Product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, of:

 • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Machines en/of Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de/het laatste Machine of Product heeft ontvangen;
 • als de levering van een Machine of Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen
  (II) bij verhuur: de dag dat de Huurovereenkomst tot stand komt.

Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Machine(s) en/of Product(en) en de verpakking daarvan. De Consument zal iedere Machine en/of Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken  voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Machine en/of het Product wenst te behouden; verbruiksartikelen zoals schoonmaakmiddelen, kunnen niet worden geopend en terug worden gezonden. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Machine of het Product die verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

4.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Sip-Well (Technologielaan 3; 1840 Londerzeel; België), info@bibowater.be ia een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

4.4 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal de Consument handelen conform de door Sip-Well bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies en de Machine en/of het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sip-Well retourneren. De Consument dient de Machine en/of het Product onverwijld doch niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Sip-Well heeft meegedeeld , aan Eden Spring terug te zenden of te overhandigen aan een derde die door Sip-Well is aangewezen om de Machine en/of het Product in ontvangst te De kosten van retourzending komen voor rekening van de Consument.

4.5 Indien de Consument gedurende de Bedenktijd de Huurovereenkomst herroept (en dus ontbindt) heeft Sip-Well de bevoegdheid reeds verrichte prestaties in rekening aan de Consument te brengen, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Overeenkomst volledig is uitgevoerd.

4.6 Indien de Consument reeds (een gedeelte van) de betaling(en) voor een Machine en/of Product heeft verricht (inclusief de verzendkosten), zal Sip-Well de betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Sip-Well op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen. Sip-Well kan wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4.7 Zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere uitsluitingsgronden m.b.t. het herroepingsrecht vermeld in het aanbod, is het herroepingsrecht uitgesloten voor:

 • Verzegelde Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen; en/of
 • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Sip-Well geen invloed heeft.

 

 1. LEVERING, TRANSPORT EN INSTALLATIE

Levering

5.1 Iedere door Sip-Well opgegeven leveringstermijn is indicatief (en geen fatale termijn) en gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst voor Sip-Well geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op door die derden aan Sip-Well verstrekte gegevens. De leveringstermijn gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst of op de datum dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Sip-Well, afhankelijk van welke van de twee het laatst

5.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Afnemer – voor zover wettelijk toegestaan - geen recht op enige schadevergoeding. De Afnemer (die geen Consument is) heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand

5.3 Sip-Well zal bevestigde bestellingen met bekwame spoed en, voor Overeenkomsten op afstand met Consumenten, uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Tenzij anders overeengekomen wordt het Geleverde in België geleverd. Indien de levering vertraging oploopt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, onverminderd eventuele overige rechten. Alsdan zal Sip-Well het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het uitbrengen van de ontbindingsverklaring,

5.4 Sip-Well heeft het recht om in gedeelten te leveren. Ter zake van deelleveringen heeft Sip-Well voorts het recht in gedeelten te

5.5 Indien levering van een bestelde Machine en/of Product onmogelijk blijkt, zal Sip-Well zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen met specificaties die zoveel mogelijk op die van de bestelde Machine en/of het Product lijken.

Transport

5.6 De wijze van transport van het Geleverde wordt door Sip-Well bepaald, tenzij is overeengekomen dat de Afnemer voor transport zorgdraagt.

5.7 Sip-Well bezorgt in de regel via een geautomatiseerd routesysteem met verschillende frequenties. Indien de Afnemer daarvan wenst af te wijken, behoudt Sip-Well zich het recht voor de eventuele meerprijs in rekening te

5.8 Sip-Well behoudt zich het recht voor om, indien het niet of niet goed mogelijk is om het Geleverde op de door de Afnemer aangewezen plek te bezorgen, de levering slechts tot aan de deur te doen

5.9 Sip-Well mag een elektronisch apparaat gebruiken om een digitale handtekening te verkrijgen dat als bewijs van aflevering dient. Een geprinte kopie van het afleveringsbewijs kan door de Afnemer te allen tijde bij Sip-Well worden

5.10 Indien sprake is van verkoop ligt het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan, verlies etc. van het Geleverde bij de Afnemer vanaf het moment dat het Geleverde bij de Afnemer is afgeleverd op de door de Afnemer aangegeven locatie. Indien sprake is van verhuur, gaat het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan, verlies etc. over op de Afnemer vanaf het moment dat de Machine dan wel het Product op de afgesproken locatie is geïnstalleerd.

5.11 Bij weigering van in ontvangst name of afname van het Geleverde zal Sip-Well deze tot dertig (30) dagen na aanbieding voor rekening en risico van de Afnemer opslaan. Sip-Well zal de Afnemer berichten dat deze het Geleverde kan (doen) afhalen, indien van toepassing, tegen betaling. Na het verstrijken van deze termijn is Sip-Well gerechtigd het Geleverde aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. De Afnemer is in een zodanig geval gehouden het factuurbedrag van de Overeenkomst te voldoen en is tevens aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door Sip-Well geleden schade. Bij Consumenten zal Sip-Well in een zodanig geval eventuele door de Consument vooruitbetaalde bedragen aan de Consument terugbetalen, de Consument is echter aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door Sip-Well geleden schade, deze aansprakelijkheid gaat echter niet verder dan de wettelijke

Installatie

5.12 Bij koop van een Machine kan de Afnemer er voor kiezen deze zelf te installeren, of dit door Sip-Well te laten

5.13 Er wordt een zelf-installatie pakket meegeleverd, waaronder de onderdelen voor de meest voorkomende water toevoer installatie. Sip-Well kan niet garanderen dat het zelf-installatie pakket verenigbaar is met de water toevoer installatie van de Afnemer. Er wordt een gebruiksaanwijzing voor zelf-installatie meegeleverd, echter, zelf- installatie geschiedt steeds op eigen risico van de Afnemer. Sip-Well kan op afstand advies geven over de installatie-eisen, dit wordt gedaan op basis van de informatie die door de Afnemer wordt verstrekt.

5.14 De componenten van het zelf-installatie pakket kunnen een garantie hebben van de fabrikant. Echter, Sip-Well is niet verantwoordelijk voor niet werkende componenten als gevolg van een onjuiste installatie

5.15 Bij installatie door Sip-Well wordt contact opgenomen met de Afnemer om een afspraak te maken. De afspraak mag tot uiterlijk 24 uur van te voren af worden afgezegd. Als binnen deze 24 uur wordt afgezegd, kan Sip-Well een billijke annuleringsvergoeding (€ 45 incl btw) in rekening brengen. Sip-Well is voorts gerechtigd een billijke vergoeding (€ 45 incl btw) in rekening te brengen als: (i) er op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om de installateur toe te laten, (ii) de elektriciteits- of watertoevoer niet bereikbaar of onbruikbaar is,  als de ‘stopcock’ of isolatieklep niet werkt of niet bereikbaar is, (iv) de installateur van mening is dat de locatie niet veilig is of (v) blijkt dat er onjuist informatie is gegeven tijdens het maken van de afspraak. Bij installatie door Sip-Well zal de Afnemer worden verzocht vooraf akkoord te gaan met de omschreven installatiestappen, daaronder mede begrepen het aanbrengen van een doorgang in het aanrechtblad om de Machine te kunnen installeren. De Afnemer aanvaardt daarmee dat er aanpassingen aan het aanrechtblad moeten worden gemaakt die mogelijk niet herstelbaar zijn en waarvoor Sip-Well niet aansprakelijk kan worden gesteld.

5.16 Aangeraden wordt de Machine op een standaard aanrechtblad te installeren. Als de Afnemer een andere plek kiest, waaronder een niet-standaard aanrechtblad, aanvaardt Sip-Well geen aansprakelijkheid voor schade aan zaken, waaronder maar niet begrepen tot schade als gevolg van lekkages. Voorts aanvaardt Sip-Well geen aansprakelijkheid voor schade aan zaken die op de Machine staan of daar naast staan, als gevolg van

 

 1. INSPECTIE EN KLACHTEN VAN HET GELEVERDE BIJ KOOP

De Afnemer (die geen Consument is)

 6.1 De Afnemer is verplicht het Geleverde terstond na ontvangst te inspecteren. Wordt door de Afnemer niet binnen 48 uur na ontvangst van het Geleverde melding gemaakt van enige gebreken of verkeerde leveringen, dan gelden de hoeveelheden vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als Eventuele gebreken aan het Geleverde welke direct bij ontvangst waarneembaar zijn, dienen door de Afnemer onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief te worden aangetekend. Andere klachten dienen schriftelijk uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het Geleverde dan wel nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering, door de Afnemer bij Sip-Well te zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige klacht, dan wel indien (de inhoud van) het Geleverde geheel dan wel gedeeltelijk zijn gebruikt (is verbruikt), geldt het Geleverde als goedgekeurd, zijn klachten niet meer mogelijk en is alleen nog een beroep mogelijk op de garantieregeling (artikel 13) als het gebrek niet binnen de voornoemde 10 werkdagen had kunnen worden ontdekt. Het Geleverde zal in geval van gegronde klacht, mits de ontvangst daarvan is bevestigd op getekende vrachtbrieven en/of afleveringsbonnen, niet door Sip-Well aan de Afnemer worden gefactureerd.

6.2 Nadat de Afnemer deugdelijk heeft geklaagd en Sip-Well de klacht heeft geaccepteerd, heeft Sip-Well het recht te hare keuze het Geleverde te herstellen, opnieuw te leveren, het Geleverde te crediteren dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op enige vorm van

6.3  De Afnemer zal alle door Sip-Well voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen en informatie verschaffen, onder meer door het verstrekken van monstermateriaal en door Sip-Well in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de

6.4 Sip-Well behoudt zich het recht voor klachten niet te accepteren zolang de Afnemer niet al diens opeisbare verplichtingen jegens Sip-Well is

6.5  Bij retourzending van het Geleverde zal de Afnemer handelen conform de door Sip-Well ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het Geleverde wordt in goede staat en - indien dit redelijkerwijs mogelijk is - in originele verpakking geretourneerd aan Sip-Well.

De Consument

 6.6 Indien het afgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan heeft de Consument het recht om:

 1. de herstelling of de vervanging te vragen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn;
 2. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van hetgeen overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; of
 3. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van hetgeen overeengekomen.
  • De Consument dient Sip-Well tijdig op de hoogte te stellen van eventuele gebreken, zoals voorzien in artikel 13.3.

 

 1. VERHUUR VAN MACHINES EN ONDERHOUD

 

7.1 Indien sprake is van een Huurovereenkomst dan geldt, naast het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, het in dit artikel bepaalde.

7.2 De Machine(s) en eventuele gehuurde Producten mag/mogen niet door Afnemer zelf worden geïnstalleerd, dit dient altijd door Sip-Well te worden gedaan. De Afnemer dient hiertoe aan Sip-Well de benodigde medewerking en toegang te verlenen, bij gebreke waarvan Sip-Well het recht heeft de gemaakte kosten in rekening te brengen. De Afnemer zal worden verzocht vooraf akkoord te gaan met de omschreven installatiestappen, daaronder mede begrepen het aanbrengen van een doorgang in het aanrechtblad om de Machine te kunnen installeren. De Afnemer aanvaardt uitdrukkelijk daarmee dat er aanpassingen aan het aanrechtblad moeten worden gemaakt die mogelijk niet herstelbaar zijn en waarvoor Sip-Well niet aansprakelijk kan worden gesteld.

7.3 Naast het in artikel 13.1 bepaalde geldt dat de Afnemer – behoudens dwingendrechtelijke bepalingen – de Machine(s) niet mag (laten) aanpassen of repareren, dit dient door Sip-Well te worden

7.4 De Afnemer, die geen Consument is, is verplicht het Geleverde deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden, waarbij een eventueel eigen risico voor rekening van de Afnemer komt. Op eerste verzoek van Sip-Well is de Afnemer gehouden aan Sip-Well te overleggen een afschrift van de verzekeringspolis evenals van de betalingsbewijzen, waaruit de tijdige betaling van de verzekeringspremie blijkt. De Afnemer zal na een daartoe strekkend verzoek van Sip-Well (toekomstige vorderingen in zake) uitkeringen of verzekeringsgelden overdragen aan Sip-Well

7.5 De Machine(s) en Product(en) mag/mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sip-Well niet worden verplaatst naar een andere locatie dan waar de Machine(s) oorspronkelijk door Sip-Well is/zijn geïnstalleerd.

7.6 In het geval van een Huurovereenkomst verricht Sip-Well gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst onderhoud op de Machine(s); daaronder valt ook het vervangen van Machine(s) indien dat nodig is. De Afnemer dient Sip-Well de medewerking en toegang te verlenen om dit onderhoud mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Sip-Well het recht heeft de gemaakte kosten in rekening te

7.7 Ingeval van gebreken aan een Machine en/of een Product, dient de Afnemer dit onverwijld aan Sip-Well te melden met een duidelijke en volledige omschrijving van het gebrek. . In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van één week door de Afnemer (niet Consument) en een termijn van 2 maanden door de Consument na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Sip-Well zal deze gebreken te hare keuze binnen een redelijke termijn herstellen dan wel de Machine en/of het Product in zijn geheel vervangen. De kosten van herstel of vervanging van een Machine en/of een Product komen voor rekening van Sip-Well, Sip-Well behoudt zich echter het recht voor gemaakte kosten en eventuele schade aan de Afnemer in rekening te brengen als:

 • er geen gebrek kan worden geconstateerd;
 • het gebrek het gevolg is van het door de Afnemer niet nakomen van het in artikel 13.1. en/of 7.3 bepaalde;
 • gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig, onzorgvuldig of niet-normaal gebruik; en
 • gebreken die het gevolg zijn van externe omstandigheden, zoals piekbelastingen van het elektriciteitsnet.

7.8 Sip-Well behoudt zich het recht voor geen herstel of vervanging uit te voeren als de Afnemer niet voldoet aan diens verplichting jegens Sip-Well, daaronder ook begrepen financiële

7.9 In geval van gebreken heeft de Afnemer geen recht op huurprijsvermindering noch een hogere schadevergoeding dan is aangegeven in artikel 14, tenzij het gaat om gebreken die Sip-Well bij het aangaan van de Huurovereenkomst kende of behoorde te

7.10 De gehuurde Machine(s) en Product(en) blijft/blijven eigendom van Sip-Well. De Afnemer is niet gerechtigd enige gehuurde Machine of enig Product te verkopen, te onderverhuren, te verpanden, anderszins in zekerheid te geven dan wel op enige andere wijze aan enige derde ter beschikking te

7.11 Zonder afbreuk te doen aan het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is Sip-Well gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege te ontbinden ingeval van verdwijning/verduistering van het Geleverde of in het geval dat het Geleverde zodanig is beschadigd dat herstel niet meer mogelijk is (“total loss”). De Afnemer is aansprakelijk voor aan hem toerekenbare schade aan het Geleverde. Bij verdwijning/verduistering/total loss is de Afnemer aan Sip-Well de huidige vervangingswaarde (= nieuwwaarde van een huidig (vergelijkbaar) model) verschuldigd, zonder nadere

7.12 Het voorgaande doet geen afbreuk aan alle verdere aan Sip-Well toekomende rechten zoals die op nakoming, op het niet hoeven herstellen als dat onmogelijk is, uitgaven vereist die in de gegevens omstandigheden redelijkerwijs niet van Sip-Well kunnen worden verwacht of het gaat om kleine herstellingen  waarvoor de Afnemer aansprakelijk is, op ontbinding en

7.13 Na het eindigen van de Huurovereenkomst, om welke reden dan ook, heeft Sip-Well het recht het Geleverde onmiddellijk in bezit te nemen en is de Afnemer verplicht het bezit van de Geleverde met directe ingang op een nader door Sip-Well te bepalen wijze aan Sip-Well te verschaffen en of aan Sip-Well de medewerking en toegang te verschaffen om het Geleverde weer in bezit te nemen. Het Geleverde dient dan in dezelfde staat te zijn als het was bij levering, met uitzondering van slijtage door gewoon

 

 1. PRIJZEN

 8.1 Ten opzichte van Consumenten zijn alle prijzen en tarieven van Sip-Well uitgedrukt in euro’s, inclusief (verzend)kosten, verbruiksbelasting en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, onder welke noemer dan ook. Ten opzichte van Afnemers die geen Consument zijn kan Sip-Well de prijzen en tarieven van Sip-Well uitdrukken in euro’s inclusief verbruiksbelasting en exclusief (verzend)kosten, BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, onder welke noemer dan

8.2 De door Sip-Well opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de Overeenkomst bestaande factoren. Sip-Well kan de prijzen in de Webshop te allen tijde wijzigen tussen twee bestellingen in. Sip-Well kan de huurprijs jaarlijks per iedere eerste dag van een kalenderjaar aanpassen op basis van de Belgische consumptieprijsindex. Sip-Well behoudt zich het recht voor tussentijds veranderingen van de externe factoren, die op de door haar berekende prijzen en tarieven van aanmerkelijke invloed zijn, door te rekenen aan de Afnemer - niet zijnde een Consument - voor zover de verandering van factoren in de gegeven omstandigheden een gegronde reden uitmaakt.

 1. BETALING

 

9.1 De Afnemer is gehouden het onder de Overeenkomst verschuldigde te voldoen op de wijze zoals aangegeven in de

9.2 In geval van betaling middels domiciliëring dient de Afnemer Sip-Well daartoe te machtigen op de wijze zoals aangegeven door Sip-Well. De Afnemer staat er voor in dat de opgegeven informatie juist, actueel en volledig is en dat er voldoende saldo is om de geinde bedragen te innen.

9.3 Indien wordt overeengekomen dat op rekening wordt geleverd, dient de factuur binnen veertien (14) dagen na leveringsdatum te worden voldaan op de door Sip-Well aan te geven wijze. Sip-Well behoudt zich het eigendom voor totdat de prijs voor het Geleverde, indien verkocht, volledig is voldaan (bij verhuur behoudt Sip-Well te allen tijde het eigendom), alsmede de kosten voor eventuele ten behoeve van de Afnemer verrichte werkzaamheden en eventuele kosten in verband met niet nakoming door de Afnemer vandiens verplichtingen. Er kan in de Overeenkomst afgeweken worden van de betalingstermijn van veertien (14)

9.4 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder korting en – voor zover het de Afnemer betreft en niet de Consument – zonder opschortings- en/of verrekeningsmogelijkheid. De Consument behoudt de hem volgens de wet toekomende bevoegdheid tot opschorting en/of

9.5 Facturen dienen binnen vijftien (15) kalenderdagen te worden betwist, bij gebreke waarvan Sip-Well een betwisting niet in behandeling zal nemen.

9.6 In geval van niet-tijdige betaling, hieronder ook begrepen (ook hierna) in geval dat automatische domiciliëring niet lukt, worden alle betalingsverplichtingen van de Afnemer, ongeacht of Sip-Well ter zake van het Geleverde reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is de Afnemer van rechtswege in

9.7 In geval van niet-tijdige betaling door een Afnemer (die geen Consument is) heeft Sip-Well het recht de totale vordering aan een specialist op het gebied van incasso uit handen te geven, waarbij alsdan conform het Belgische Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten additionele kosten en rente over het totaalbedrag van de uit handen gegeven facturen verschuldigd Indien de gemaakte kosten, waaronder juridische kosten (van advocaten, deurwaarders, griffierechten e.d.) ter verkrijging van de openstaande bedragen die verschuldigd zijn door een Afnemer hoger zijn dan de som van de kosten die voortvloeien uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, dan dienen de werkelijke kosten te worden voldaan.

9.8 In geval van niet-tijdige betaling is de Afnemer die geen Consument is vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn de contractuele rente van 12% per jaar verschuldigd. Is de wettelijke (handels) rente hoger dan de contractuele rente, dan geldt de wettelijke (handels) rente. In geval van niet-tijdige betaling is de Consument vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn de wettelijke rente per jaar Omgekeerd is ook Sip-Well in geval van niet-tijdige betaling aan de Consument deze wettelijke handelsrente per jaar verschuldigd aan de Consument.

9.9 Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, is er geen recht op restitutie van betaalde

9.10 Als Sip-Well kortingscodes afgeeft, moet de Afnemer deze invoeren tijdens het bestelproces op de Webshop; na het plaatsen van de bestelling kan de kortingscode niet meer worden

 

 1. DUUR EN BEEINDIGING OVEREENKOMSTEN

 

10.1 Een Huurovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van twaalf (12) maanden. Na afloop van deze initiële duur wordt de Huurovereenkomst automatisch verlengd en omgezet in een overeenkomst van onbepaald duur, tenzij een partij de Huurovereenkomst schriftelijk (dit kan ook elektronisch) opzegt, uiterlijk één (1) maand voor het einde van de initiële duur. Eens de Huurovereenkomst is omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, kan deze op elk moment worden beëindigd met een schriftelijke opzeggingstermijn van twee (2) maanden.  

10.2 Indien de Afnemer de Huurovereenkomst gedurende de eerste twaalf maanden vroegtijdig opzegt, dan is deze verplicht de resterende huurtermijnen en eventuele overige nog te betalen bedragen direct te voldoen. De resterende huurtermijn hoeft niet te worden betaald wanneer de Consument binnen de Bedenktijd op juiste wijze gebruik heeft gemaakt van diens herroepingsrecht (zie artikel 4).

10.3 Indien de Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting voortvloeiend uit een Overeenkomst, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Sip-Well gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: i. De uitvoering van de Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten en of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door de Afnemer voldoende zeker is gesteld; en ii. de Overeenkomst en samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door Sip-Well heeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd. Ten aanzien van een Afnemer die Consument is zal Sip-Well gerechtigd zijn dezelfde maatregelen te nemen, met dien verstande dat zij de Overeenkomst en samenhangende overeenkomsten slechts mag ontbinden nadat zij de Consument schriftelijk in gebreke heeft gesteld tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst, en de Consument geen gevolg heeft gegeven aan deze ingebrekestelling binnen de 7 dagen na het versturen van deze schriftelijke ingebrekestelling.

10.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Afnemer of beslaglegging op de activa van de Afnemer, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Sip-Well de Afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen of dat zij zich op een ander maatregel dan ontbinding beroept. Ingeval van een vordering tot (gedeeltelijke) nakoming is Sip-Well zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de Afnemer voldoende zeker is gesteld.

10.5 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de vorige leden van dit artikel zijn alle vorderingen van Sip-Well op de Afnemer respectievelijk al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk in het geheel opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is Sip-Well gerechtigd het Geleverde terug te

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

11.1 De Afnemer is niet gerechtigd enig Intellectuele Eigendom aan te wenden anders dan ten behoeve van het doel waarvoor zij verstrekt zijn.

11.2 De Afnemer is niet gerechtigd het Intellectuele eigendom of daarin besloten gegevens aan derde(n) te openbaren, tenzij Sip-Well uitdrukkelijk daartoe schriftelijke toestemming verleent.

11.3 Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende rechten van intellectuele eigendom op of in de door Sip-Well geleverde of anderszins ter beschikking gestelde Machines of Producten te verwijderen of te wijzigen.

11.4 Bij overtreding van het in lid 2, 3 en/of 4 bepaalde is de Afnemer (die geen Consument is) voor iedere overtreding een direct opeisbare forfaitaire schadevergoeding van Euro 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) verschuldigd en Euro 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, zonder afbreuk te doen aan alle verdere aan Sip-Well toekomende rechten zoals die op nakoming, en ontbinding.

 1. OVERMACHT

 12.1 Indien Sip-Well door een haar niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van die tekortkoming (overmachtstoestand), zonder dat Sip-Well tot enige schadevergoeding ter zake is

12.2 Indien in geval van een Huurovereenkomst de overmachtstoestand drie maanden duurt of indien vaststaat dat deze drie maanden zal duren, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Voor zover reeds uitvoering aan de Overeenkomst is gegeven, is Sip-Well gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

12.3 Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van de wil van Sip-Well onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Sip-Well kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: natuurrampen, ziektes en epidemieën, overheidsmaatregelen, gebrek aan personeel, stakingen en uitsluitingen, vervoersproblemen, vertragingen bij de douane, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst door Sip-Well of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 1. GEBRUIK EN GARANTIES

 13.1 De Afnemer is gehouden de Machine en ieder Product zorgvuldig te gebruiken, hier goed voor te zorgen, deze schoon en hygiënisch te houden en deze zorgvuldig en oordeelkundig te reinigen, deze alleen te gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming, de gebruiksinstructies en in combinatie met Producten die van Sip-Well afkomstig zijn. Dit houdt onder meer in dat de filter en UV- lamp dienen te worden vervangen en het heet water reservoir vol dient te worden gemaakt op de aangegeven

13.2 In het geval van koop van een Machine dan wel een Product garandeert Sip-Well gedurende een periode van één jaar (voor Consumenten: twee jaar) de deugdelijke werking daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Afnemer kan er voor kiezen tegen betaling een verlengde garantie aan te schaffen, in welk geval de alsdan overeengekomen garantietermijn

13.3 De Klant verbindt zich ertoe de geleverde toestellen of voorwerpen onmiddellijk bij de levering te controleren om na te gaan of zij overeenstemmen met de overeengekomen bestelling. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen twee dagen na levering schriftelijk aan SipWell te worden gemeld.  Klachten wegens zichtbare gebreken geven de Klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Behoudens andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, verbindt SipWell zich ertoe alle verborgen gebreken die zich manifesteren binnen (i) twee jaar na de levering voor nieuwe producten en (ii) één jaar na de levering voor gereviseerde producten en die gemeld worden binnen de hieronder vermelde termijn, kosteloos te verhelpen, hetzij door de toestellen of voorwerpen te herstellen, hetzij door ze te vervangen. 

De Klant dient alle verborgen gebreken binnen een termijn van 8 werkdagen na kennisname schriftelijk aan SipWell te melden.  Bij gebrek aan tijdige melding van gebreken verliest de Klant het recht om SipWell aan te spreken op grond van een verborgen gebrek.  Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of van onoordeelkundig gebruik van de Klant of die te wijten zijn aan externe oorzaken en die gebreken die zich voordoen na wijziging of herstelling van de artikelen door andere personen dan de technici van SipWell vallen niet onder deze garantie.

De hierboven vermelde garanties dekken enkel de toestellen of voorwerpen die door SipWell werden vervaardigd en de gebreken die te wijten zijn aan het gebruik van waterflessen of andere producten op een SipWell-toestel die niet door SipWell werden vervaardigd, vallen niet onder deze garantie. Voor de andere toestellen of voorwerpen gelden de garantievoorwaarden van de fabrikanten ervan.

13.4 De kosten van herstel of vervanging van een Machine(s) en/of Product(en) komen voor rekening van Sip-Well, tenzij:

 

 • het in artikel 13.1 bepaalde niet is nageleefd;
 • de Machine(s) en/of Product(en) door een ander dan Sip-Well zijn aangepast en/of zijn gerepareerd;
 • gebreken van of aan de Machine(s) het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik;
 • gebreken die het gevolg zijn van externe omstandigheden, zoals piekbelastingen van het elektriciteitsnet;
 • de Afnemer niet of niet geheel voldoet aan enige overige verplichting jegens Sip-Well, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen.

 

13.5 Een door Sip-Well, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijk e rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Sip-Well kan doen Het voorgaande doet geen afbreuk aan het feit dat het Geleverde aan de Overeenkomst moet beantwoorden.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 14.1 Sip-Well wijst iedere aansprakelijkheid van de hand aangaande eventuele indirecte of (gevolg)schade die ontstaat door de locatiekeuze van het Geleverde.

14.2 Indien door Sip-Well geleverde Machines of Producten gebreken vertonen, welke tijdig zijn gemeld, is Sip-Well uitsluitend gehouden om kosteloos naar haar keuze deze gebreken te (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen, de betreffende zaak in zijn geheel te vervangen, of de koopprijs te restitueren, zonder tot verdergaande schadevergoeding ten aanzien van de Afnemer (die geen Consument is) gehouden te

14.3 Sip-Well zal niet aansprakelijk zijn voor meer dan het bedrag dat ofwel haar verzekeraar in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert ofwel het bedrag dat de Consument of Afnemer verschuldigd is in verband met de Overeenkomst waar de schade uit voortvloeit.

14.4 Sip-Well is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan vertragingsschade, water-/lekkageschade, gemiste kansen, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstdervinginkomensschade en/of claims van derden jegens de

14.5 Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde ook van de aan Sip-Well verbonden (rechts)personen jegens de Afnemer en derden verbonden aan de Afnemer (daaronder mede begrepen – ten aanzien van Afnemers-rechtspersonen – huidige of voormalige bestuurders, werknemers, aandeelhouders of groepsmaatschappijen en – ten aanzien van Consumenten – familieleden, kennissen, buren en dergelijke) is uitdrukkelijk uitgesloten. De Afnemer doet zo nodig bij voorbaat afstand van alle rechten en vorderingen die zij uit welke hoofde ook mochten verkrijgen jegens de aan Sip-Well verbonden

14.6 De aan Sip-Well verbonden personen of door Sip-Well voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens de Afnemer zo nodig beroepen op alle aan de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

14.7 De Afnemer dient op straffe van verval van het recht op schadevergoeding zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee (2) maanden na het bekend worden met de schade, Sip-Well daar van op de hoogte te brengen. Iedere vordering jegens Sip-Well, behalve die welke door Sip-Well is erkend, vervalt ten aanzien van Afnemers, die geen Consument zijn, door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de

14.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Sip-Well of haar aangestelden of lasthebbers of, behoudens overmacht, van de niet-uitvoering van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de Overeenkomst vormt. De in dit artikel opgenomen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid doen ook geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van Sip-Well bij overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van Sip-Well.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Sip-Well en de Afnemer is uitsluitend Belgische recht van toepassing, waarbij ten aanzien van de Consument geldt dat eventuele toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen die een ander rechtsstelsel aanwijzen, voorrang hebben.

15.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.

15.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Sip-Well verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden of anderszins de rechtsverhouding met de Afnemer betreffen, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door:

 • in geval van een geschil met een Consument, de rechtbank in de woonplaats van de gedaagde partij of de rechtbank in de woonplaats van de Consument, tenzij een geschil wordt voorgelegd aan de geschillencommissie (als bedoeld in artikel 15.4 en verder) en die geschillencommissie bevoegd is daarop te beslissen; de bevoegdheid van de hiervoor genoemde rechtbank is van toepassing in het geval dat een partij de bindende beslissing door de overheidsrechter wil laten vernietigen;
 • in geval van een geschil met een Afnemer (die geen Consument is), de bevoegde rechtbanken te

Geschillencommissie in geval van Overeenkomsten met Consumenten

 • Geschillen tussen de Consument en Sip-Well over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Consument als Sip-Well worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl), onverminderd het recht van de Consument om naar zijn keuze een geschil aanhangig te maken bij de
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Sip-Well heeft
 • Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden
 • Wanneer de Consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Sip-Well aan deze keuze gebonden. Wanneer Sip-Well dat wil doen, zal de Consument binnen vijf weken na een daartoe door Sip-Well schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of de Consument zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de bevoegde rechter in overeenstemming met lid 2 van dit artikel. Verneemt Sip-Well de keuze van de Consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Sip-Well gerechtigd het geschil voor te leggen aan de in overeenstemming met lid 3 van dit artikel aangewezen
 • De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
 • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Sip-Well surseance van betaling is verleend, zij in staat van faillissement is geraakt of haar bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is

ODR Platform voor consumenten

15.4 De Consument kan zich ook wenden tot het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

 1. OVERIGE BEPALINGEN

16.1 Sip-Well is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde partij over te dragen in het kader van een overdracht van de onderneming van Sip-Well waartoe de Overeenkomst  behoort, alsmede voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Indien de Afnemer een Consument is, mag Sip-Well dit enkel doen indien hierdoor de garanties voor de Consument geringer kunnen worden.

16.2 Nietigheid van een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de nietige bepalingen Het nalaten door Sip-Well om (binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn) nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij Sip-Well uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

16.3 Bepalingen die naar hun aard voortduren (onder andere 1 (Definities), artikel 2 (Algemene bepalingen), artikel 7.13 (teruggave van het gehuurde), artikel 11 (Intellectuele eigendommen), artikel 12 (Overmacht), artikel 13 (Gebruik en garanties, voor zover van toepassing), artikel 14 (Aansprakelijkheid), artikel 15 (Toepasselijk recht en geschillen) en artikel 16 (Overige bepalingen) zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding niet verliezen.

16.4 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe die niet onredelijk bezwarend is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

16.5 Sip-Well verwerkt persoonsgegevens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens staat in haar Privacy-beleid: bibowater.be/privacybeleid

16.6 Sip-Well kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Ten aanzien van losse bestellingen geldt dat de aangepaste voorwaarden van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen met de Afnemer die ontstaan na introductie van de aangepaste Algemene Voorwaarden.

Ten aanzien Huurovereenkomsten die overeenkomstig artikel x zijn omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, geldt dat Sip-Well de Algemene Voorwaarden mag wijzigen, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Afnemer twee maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen. De Afnemer zal geacht worden deze wijzigingen aanvaard te hebben tenzij deze binnen de maand na ontvangst van de mededeling de Overeenkomst schriftelijk opzegt.

 • Waar in deze Algemene Voorwaarden ‘schriftelijk’ staat wordt daarmee ook bedoeld per email. Bij berichten die Sip-Well aan de Afnemer stuurt geldt dat deze als door de Afnemer ontvangen worden aangemerkt als Sip-Well het bericht aan een eerder door de Afnemer opgegeven e-mailadres heeft
 • Gegeven garanties veranderen de gebruikelijke bewijspositie van Sip-Well ten opzichte van het gegarandeerde
 • De Overeenkomst worden gesloten in het Nederlands en wordt gearchiveerd in die zin dat alle bestellingen worden

Download hier het document in PDF

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

[dit dient verplicht meegedeeld te worden indien het herroepingsrecht van toepassing is]

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Sip-Well ( Technologielaan 3, 1840 Londerzeel, Belgium), info@bibowater.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.